Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomienia

30 czerwca ćwiczenia PPOŻ w Starostwie

W dniu 30 czerwca 2020 r. w godzinach pomiędzy 13:00 -14:00 przeprowadzone zostaną ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze związane z likwidacją pozorowanego pożaru oraz ewakuacją personelu i osób korzystających z obiektu Starostwa.W tych [...]

Od 1 kwietnia zmiana godzin urzędowania Starostwa Powiatowego w Braniewie

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że od 01 kwietnia 2019 r. zmienia się rozkład i porządek czasu pracy.Starostwo Powiatowe w Braniewie będzie czynne w następujących godzinach:poniedziałek 7.00 - 16.00wtorek 7.00 - 15.00środa 7.00 - [...]

WAŻNE !!! Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

WAŻNE !!! Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592)W związku z wejściem w życie w dniu 5 września 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych [...]

Informacja o nieobecności Rzecznika Konsumentów

Informujemy, że Rzecznik Konsumentów Pan Tadeusz Jakubowski będzie nieobecny do dnia 21 września 2018 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia

Braniewo, dnia 03.07.2018 r.Śl.6224.15.2018ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, dotyczącego oddziaływania na środowisko gospodarstwa rolnego prowadzącego chów i hodowlę zwierząt

Braniewo, dnia 02.07.2018 r. Śl.6224.18.2018 ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, dotyczącego oddziaływania na środowisko kompostowni pryzmowej osadów ściekowych w Braniewie

Braniewo, dnia 02.07.2018 r. Śl.6224.17.2018 ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, dotyczącego rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Braniewie

Braniewo, dnia 02.07.2018 r. Śl.6224.16.2018 ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego  Starosta Braniewski na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

do pobrania:Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych: [...]

Godziny pracy Starostwa w piątek 30 marca 2018 r.

Informujemy, że w piątek 30 marca 2018 r. Starostwo Powiatowe w Braniewie pracuje w godzinach od 7:00 do 13:00. [...]

Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje o rozpoczęciu przez Gminę Tolkmicko procedury udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju portów i przystani morskich [...]

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego działki nr 23, obręb Góry, gmina Wilczęta

Gk. 6821.1.2018 Ogłoszenie Starosty Braniewskiegoo zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 23, obręb Góry gmina [...]

Urząd nieczynny 02-01-2018r.

Dnia 02 stycznia 2018 r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Braniewie będzie nieczynne. [...]

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego

Ogłoszenie Starosty Braniewskiegoo zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 322, obręb Chruściel gmina [...]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - dzień wolny od pracy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 z dnia 29 marca 2017r. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 14 sierpnia 2017 roku jest w Inspektoracie dniem wolnym od pracy.W dniu 9 [...]

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Braniewo 05.06.2017 Śl.6160.1.2.2017 INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Informacja Starosty Braniewskiego w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Świętochowo

Informacja Nr 1/2017Starosty Braniewskiego z dnia 7 marca 2017r.w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Świętochowo, gmina Braniewo, powiat braniewski, województwo warmińsko-mazurskieNa podstawie art. 24 a ust. [...]

Konsultacje społeczne "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego"

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGOZgodnie zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867), Powiat Braniewski wraz z Powiatami Elbląskim i Nowodworskim zawarł [...]

Zawiadomienie Starosty Braniewskiego wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego obrębu Świętochowo

ZAWIADOMIENIEStarosty Braniewskiegoz dnia 3 listopada 2016r.Na podstawie art. 24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.  Dz. U. z 2016 r.  poz. 1629 ) Starosta Braniewski zawiadamia, że w lokalu [...]

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pneumatycznego urządzenia do prasowania kształtowego (prasa karuzelowa)

Braniewo, dn. 08.06.2016OGŁOSZENIEPowiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: Pneumatycznego urządzenia do prasowania kształtowego (prasa karuzelowa) – sprawne [...]

Informacja o wyborze dyrektorów w szkół

W dniu 13-04-2016r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyły się posiedzenia komisji konkursowych powołanych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. W  toku postępowania konkursowego  wyłoniono na stanowisko [...]

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pneumatycznego urządzenia do prasowania

OGŁOSZENIEPowiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: Pneumatycznego urządzenia do prasowania – sprawne technicznie.Typ: PK-5216Rok produkcji: 2000Producent: Fabryka Maszyn [...]

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej w/s konkursu na stanowisko dyrektorów szkoł

Przewodniczący Komisji Konkursowej Mateusz Sobieszczuk  informuje, że posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w:1. Zespole Szkół Budowlanych odbędzie się  13.04.2016 r. o [...]

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów

Starostwo Powiatowe w Braniewie zaprasza do złożenia oferty poprzez wypełnienie i odesłanie formularza rozeznania rynku na opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów nie będących własnością Skarbu Państwa na terenie Powiatu [...]

Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej

Przewodniczący Komisji Konkursowej Mateusz Sobieszczuk informuje, ze posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Władysława Reymonta w [...]

Informacja o wyborze oferty na zakup drewna

Starosta Braniewski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o wyborze oferty na zakup drewnaNabywcą drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na gruntach Skarbu Państwa usytuowanych w gminie Frombork , obręb [...]

Ogłoszenie PDPS w Braniewie o składniku majątku do przekazania

OGŁOSZENIEZgodnie z Uchwałą nr 10/07 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie instrukcji regulującej sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym powiatu, [...]

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży lub likwidacji (28-10-2015)

Starostwo Powiatowe w Braniewie, na podstawie na podstawie uchwały Nr 10/07 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie instrukcji regulującej sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego [...]

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży lub likwidacji

Starostwo Powiatowe w Braniewie, na podstawie na podstawie uchwały Nr 10/07 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie instrukcji regulującej sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego [...]

Oferta realizacji zadania publicznego - "Słodko- wodny sposób na życie"

Na podstawie art. 19a ust. 3 w związku z art. 12 ust. 2 i art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje na okres 7 dni do publicznej wiadomości ofertę realizacji [...]

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W załączeniu treść ogłoszeń o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu [...]

Informacja Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku o składnikach majątku do bezpłatnego przekazania lub odsprzedaży.

Działając zgodnie z Uchwałą nr 10/07 Zarządu Powiatu  Braniewskiego z dnia 12 lutego 2007 roku i Uchwałą zmieniającą nr 322/13 z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie  instrukcji regulującej sposób i tryb gospodarowania [...]

Zarządzenie Nr 4/2014 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie z dnia 21-10-2014r. w sprawie ustalenia w roku 2014 dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

PINB0001/4/2014ZARZĄDZENIE NR 4 /2014Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewiez dnia 21.10.2014r.w sprawie ustalenia w 2014r. dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotęNa podstawie art.130 § 2 ustawy z dnia 26 [...]

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi..."

Starosta Braniewski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku [...]

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje na okres 7 dni do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego pod nazwą

Na podstawie art. 19a ust. 3 w związku z art. 12 ust. 2 i art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr  234,  poz. 1536 z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. wraz z niezbędna infrastrukturą w Pieniężnie przy ul. Królewieckiej

   Braniewo, dnia 31.03.2014 r. znak sprawy: Ab.6740.19.2014 Z a w i a d o m i e n i e  o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a a d m i n i s t r a c y j n e g o   Zawiadamia się zgodnie z [...]

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznegoNa podstawie art. 24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.  Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 z późn.zm.)STAROSTA [...]

Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Braniewskiego

Braniewo, dnia 03.07.2013 r. Zk.7135.14.2013 Zaproszenie do składania ofert Na podstawie art 130 a ust. 5c, 5f oraz 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 poz. 1137) Starostwo Powiatowe w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę hali magazynowo-produkcyjnej w miejscowości Grodzie 14-500 Braniewo.

Braniewo, dnia 10 maja 2013 r. znak sprawy: Ab.6740.57.2013 Z a w i a d o m i e n i e  o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a a d m i n i s t r a c y j n e g o   Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § [...]

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi w ciągu drogi gminnej Młoteczno-Zgoda gmina Braniewo.

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego        Braniewo, dnia 22 kwietnia 2013 r. znak sprawy: Ab.6740.1.1.2013 O B W I E S Z C Z E N I E  Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. [...]

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi w ciągu drogi gminnej Młoteczno-Zgoda.

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego        Braniewo, dnia 25 marca 2013 r. znak sprawy: Ab.6740.1.1.2013 O B W I E S Z C Z E N I E  Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o [...]

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Krasnolipie

ZAWIADOMIENIEo wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznegoNa podstawie art. 24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(t.j.  Dz.U. z 2010r.Nr 193 poz.1287 z późn.zm. )STAROSTA BRANIEWSKIzawiadamia, że [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory ... we wsi Cieszęta, gmina Pieniężno

Braniewo, dnia 15 listopada 2012r.  Ab.6740.189.2012 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie Starosty Braniewskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Braniewo, dnia 31 października 2012 r.Znak sprawy Ab.6740.148.2012OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Wystawienniczo-Handlowo-Magazynowego - hala nr 1 w m. Gronowo

Braniewo, dnia 27.08.2012 r.znak sprawy: Ab.6740.102.2012Zawiadomienieo wszczęciu postępowania administracyjnegoZawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 [...]

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przebudowa drogi w ciągu drogi gminnej ... Młoteczno-Zgoda..."

Obwieszczenie Starosty BraniewskiegoBraniewo, dnia  22 sierpnia 2012 r.Ab.6740.216.2011/2012OBWIESZCZENIEZgodnie z art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę sieci wodociągowej Radziejewo - Lechowo wraz z przyłączami

Braniewo, dnia 14.08.2012 r.znak sprawy: Ab.6740.123.2012Zawiadomienieo wszczęciu postępowania administracyjnegoZawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 [...]

Informacja o terminach posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Liceum Ogólnokształcącym, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Przewodniczący Komisji Konkursowej Artur Zieliński informuje, ze posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w: Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w [...]

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie Powiatu [...]

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Braniewskiego podaje do publicznej wiadomości ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające walory kulturowe, wielonarodowościowe na terenie Powiatu [...]

Informacja o szkoleniu dla III sektora

Informacja o szkoleniu dla III sektoraW dniu 16.02.2012 r., w godzinach  13 -14 zapraszamy do siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie przedstawicieli sektora pozarządowego na spotkanie szkoleniowe. Celem tego spotkania  jest [...]

Decyzja nr 212/2011 z dnia 06.12.2011 r o pozwoleniu na budowę stacji przeładunkowej odpadów z budową myjni samochodowej w Braniewie.

                                         &nbs [...]

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

W dniu 3 listopada 2011 roku weszły w życie zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 209. poz 1244). W związku ze zmianami w [...]

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIEStarosty Braniewskiego z dnia 4 października 2011 rokuw sprawie zgłaszania kandydatów powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnychNa podstawie §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Lipowina gm. Braniewo

Braniewo, dnia 28.06.2011 r. znak sprawy: Ab.6740.94.2011 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Decyzja nr 55/2011 o zatw. i pozw. na budowę

Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo                                        Braniewo, dnia 09.05.2011r. (nazwa i adres organu wydającego [...]

Zawiadomienie o wsczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę farmy 10 elektrowni wiatrowych

Braniewo, dnia 14.04.2011 r. Ab.6740.12.2011 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

metryczka