Projekt uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego"

Uchwała Nr ………/2018
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia….............. 2018r.

w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego".

Na podstawie art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) w związku z art. 2, art. 3 pkt 3, art. 9 pkt 3 i art. 19
ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1307 ze zm.) oraz Porozumienia Nr 2/2016 z dnia 11 października 2016 roku zawartego pomiędzy Gminą Tolkmicko, Gminą Frombork, Gminą Braniewo, Powiatem Braniewskim i Powiatem Elbląskim, Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się „Strategię rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

do pobrania:

Załącznik do Uchwały: Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego (10184kB) zip

metryczka


Wytworzył: Alicja Morawska (18 grudnia 2018)
Opublikował: Mirosław Wolak (18 grudnia 2018, 12:44:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2171