Zadania Rady Powiatu Braniewskiego

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:

 1. Stanowienie prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu.
 2. Wybór i odwołanie Zarządu Powiatu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego.
 3. Powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Skarbnika Powiatu.
 4. Powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 5. Stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.
 6. Uchwalanie budżetu Powiatu.
 7. Rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tego tytułu.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu dotyczących: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej; emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów; ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym; zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Powiatu; tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich; tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku; tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia zadań publicznych jednostkom samorządu terytorialnego i Województwu Warmińsko – Mazurskiemu.
 11. Określanie wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych.
 13. Uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 14. Uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawie herbu Powiatu i flagi Powiatu.
 16. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i absolwentów.
 17. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.

metryczka


Wytworzył: Beata Hoffman (13 lipca 2010)
Opublikował: Beata Hoffman (13 lipca 2010, 09:07:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7855