Zasady dostępu i korzystania z dokumentów organów powiatu

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów organów powiatu reguluje Statut Powiatu w rozdziale VI, którego treść umieszczona jest poniżej.


Rozdział VI
Jawność działania organów powiatu oraz zasady dostępu
 i korzystania z dokumentów organów powiatu

§77.
 1. Działalność organów Powiatu jest jawna, a każde ograniczenie jawności musi wynikać z przepisów ustaw.
 2. Zasada jawności działania organów Powiatu daje obywatelowi w szczególności prawo do:
  1) uzyskania informacji o działalności Rady Powiatu, jej komisji i Zarządu Powiatu,
  2) wstępu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej komisji,
  3) dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z sesji Rady Powiatu i posiedzeń jej komisji oraz Zarządu Powiatu.

 3. Zamiar uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w ust. 2, pkt 3, obywatel zgłasza ustnie lub w formie pisemnej Sekretarzowi Powiatu.
 4. Sekretarz Powiatu wyznacza pracownika Starostwa Powiatowego w Braniewie do udostępnienia wnioskowanych dokumentów.
 5. Udostępnienie dokumentów odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie, w obecności wyznaczonego do udostępnienia dokumentów pracownika, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Braniewie.
 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, pkt 3 mogą być udostępnione, jeżeli nie narusza to przepisów ustawowych, a w szczególności dotyczących gospodarowania środkami publicznymi, ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz tajemnicy handlowej.
 7. W przypadku ustawowego wyłączenia z publicznego wglądu części dokumentu, który ma być przedmiotem udostępnienia, zainteresowanemu obywatelowi udostępnia się wyciąg lub kopię dokumentu z usuniętą częścią treści wyłączonej z publicznego wglądu.
 8. Pracownik wyznaczony do udostępnienia dokumentów informuje zainteresowanego obywatela o przyczynach niemożności udostępnienia dokumentów lub ich części. 

metryczka


Wytworzył: Paweł Fedorczyk (24 marca 2015)
Opublikował: Mirosław Wolak (24 marca 2015, 14:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5468