Sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy

INFORMACJA
dla składających wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich

Na sprowadzenie  zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki/szczątki ludzkie mają być pochowane.

Pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.
 
Pozwolenie jest wydawane w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Pozwolenie wydawane jest na wniosek osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, tj.:
1) pozostały małżonek(ka);
2) krewni zstępni;
3) krewni wstępni;
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia:
 

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie na terytorium RP zwłok lub szczątków ludzkich.

  - nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce
    zamieszkania osoby zmarłej;
  - datę i miejsce zgonu;
  - miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
  - miejsce pochówku
  - środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
  - nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria
    dokumentu tożsamości.

2. Akt zgonu lub inny urzędowy dokument przetłumaczony na język polski, stwierdzający śmierć lub jej przyczynę. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Pozwolenie na przewóz zwłok jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

  • art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. u. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Pliki do pobrania:

1.   WNIOSEK O WYDAWANIA POZWOLEŃ NA SPROWADZENIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z ZAGRANICY W CELU ICH POCHOWANIA. (33kB) word
2.   OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIU DO POCHOWANIA ZWŁOK / SZCZĄTKÓW LUDZKICH (27kB) word
3.    OŚWIADCZENIE, ŻE ZGON NIE NASTĄPIŁ NA WSKUTEK CHOROBY ZAKAŹNEJ (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Władysław Kołakowski (8 lipca 2010)
Opublikował: Władysław Kołakowski (8 lipca 2010, 12:03:22)

Ostatnia zmiana: Wojciech Janowiak (20 marca 2019, 15:46:06)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9022