Zadania i uprawnienia Zarządu Powiatu

 1. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. 
 2. Zarządu Powiatu składa się z 5 członków, w tym: Starosta jako Przewodniczący Zarządu Powiatu, Wicestarosta i 3 członków. 
 3. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybierani również spoza składu Rady Powiatu.
 4. Zasady i tryb wyboru oraz odwołania Zarządu Powiatu określa ustawa o samorządzie powiatowym. 
 5. Członkostwa w Zarządzie Powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej,  a także z mandatem posła i senatora. 
 
 1. Z Przewodniczącym Zarządu Powiatu i Wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. 
 2. Z pozostałymi członkami Zarządu Powiatu może być nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru, przy czym z członkami Zarządu Powiatu wybranymi spoza składu Rady Powiatu stosunek pracy nawiązywany jest obligatoryjnie.
 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec członka Zarządu Powiatu, z którym nawiązuje się stosunek pracy, wykonuje Starosta. 
 4. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. 
 1. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
  1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  2) wykonywanie uchwał Rady Powiatu,
  3) gospodarowanie mieniem Powiatu,
  4) wykonywanie budżetu Powiatu,
  5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, 

 2. W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. 
 3. Zarząd Powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego w Braniewie, oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

 1. Członkowie Zarządu Powiatu obowiązani są brać czynny udział w jego pracach. 
 2. Zarząd Powiatu obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. 
 3. W razie potrzeby, Starosta może zwoływać posiedzenia Zarządu Powiatu w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad. 
 4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu Powiatu na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków zarządu, w terminie 5 dni od złożenia wniosku.
 5. Posiedzenia Zarządu Powiatu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta, Wicestarosta lub upoważniony Członek Zarządu. 
 6. W posiedzeniach Zarządu Powiatu uczestniczą członkowie Zarządu Powiatu – z głosem stanowiącym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu - z głosem doradczym. 
 7. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Powiatu Starosta może zobowiązać pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad. 
 8. Do udziału w posiedzeniu Zarządu Powiatu mogą zostać zaproszone inne osoby, w szczególności radni. 
 
 1. Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. 
 2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Zarząd Powiatu może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu Powiatu. 
 3. Uchwały Zarządu Powiatu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu. 
 4. Uchwały Zarządu Powiatu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu Powiatu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.  
 
 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu Powiatu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu. 
 2. Zarząd Powiatu rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał Rady Powiatu chyba, że Rada Powiatu określi zasady wykonywania swojej uchwały. 
 3. Z posiedzenia Zarządu Powiatu sporządza się protokół. 
 4. W protokole podaje się imiona i nazwiska członków Zarządu Powiatu uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczyły również inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu. 
 5. Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd. 
 6. Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu podpisują wszyscy członkowie Zarządu Powiatu  uczestniczący w posiedzeniu. 
 7. Członkowie Zarządu Powiatu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. Protokół z posiedzenia, na posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków do protokołu, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd Powiatu. 
 8. Zarząd Powiatu udostępnia protokoły ze swoich posiedzeń, do publicznego wglądu, o ile nie narusza to przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej albo ochronie danych osobowych. 
 9. Organy kontrolujące działalność Zarządu Powiatu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał Zarządu Powiatu.

metryczka


Wytworzył: Beata Hoffman (16 lipca 2014)
Opublikował: Beata Hoffman (16 lipca 2014, 08:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7438