string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego" string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego"

Uchwała nr XVIII/148/20Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 czerwca 2020w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu BraniewskiegoNa podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVIII/148/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:


§1. Do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego deleguje się radnych Rady Powiatu Braniewskiego:

1. Małgorzata Wojtas
2. Mirosław Kudliński

§2. Traci moc Uchwała Nr II/12/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Komorowska (7 lipca 2020, 10:31:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 720