string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego" string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego"

Uchwała nr XVIII/147/20Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 czerwca 2020w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego z wykonania budżetu za 2019 rokNa podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), po zapoznaniu się ze:

Uchwała nr XVIII/147/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), po zapoznaniu się ze:


1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
4) informacją o stanie mienia Powiatu,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
§1. Udziela się Zarządowi Powiatu Braniewskiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego za 2019 rok.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Komorowska (7 lipca 2020, 10:30:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703