string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego" string(26) "Rady Powiatu Braniewskiego"

Uchwała nr XVIII/144/20Rady Powiatu Braniewskiegoz dnia 30 czerwca 2020w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920) a także art.211, art.212, , art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm. )

Uchwała nr XVIII/144/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 czerwca 2020


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920) a także art.211, art.212, , art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm. )


Rada Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XIII/112/19  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30  grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020 , poprzez:

§ 1.Zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 381.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.Dochody po zmianach wynoszą 66.829.214,75 zł z tego:   - dochody bieżące w wysokości 62.642.652,75 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.858.249,00 zł,- dochody  majątkowe w wysokości 4.186.562,00 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 2.740.391,00 zł,

§ 2.1.Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę  381.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.Wydatki po zmianach wynoszą  70.968.832,75 zł, z tego: 1) wydatki bieżące wynoszą  61.429.292,75 zł,  w tym:a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –  35.281.204,11 zł,b) na realizację zadań statutowych –  17.084.659,64 zł,c) dotacje na zadania bieżące –   2.621.941,00 zł,d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.289.267,00 zł, e) wydatki na obsługę długu powiatu – 330.000,00 zł,f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  2.822.221,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  2.574.445,00 zł.2) wydatki majątkowe wynoszą 9.539.540,00 zł, w tym :a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2020 rok –  8.286.540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –3.325.164 ,00 zł , w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  2.757.166,00 zł.c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  1.143.000,00 zł.2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Do pobrania:

Załącznik do uchwały (13kB) excel
Załącznik do uchwały (15kB) excel
Załącznik do uchwały (25kB) excel
Załącznik do uchwały (18kB) excel
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Nr poz.2885 z dnia 2020-06-30

metryczka


Odpowiada za treść: alicja morawska
Opublikował: Anna Komorowska (7 lipca 2020, 10:25:12)

Ostatnia zmiana: Alicja Morawska (7 lipca 2020, 15:40:31)
Zmieniono: Dodano informację o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 693